quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:40;28/12 cho khách hàng Đoàn Ánh Hằng