quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 18:46 07/10 cho khách hàng Nguyễn Hoàng Hoài Thu