quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:58;25/10 cho khách hàng Phạm Minh Thu