quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:25;4/10 cho khách hàng Vu Van Duy