quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:09;20/07 cho khách hàng Mai Thi Tuyet