quynh.anh đã chuyển khách hàng Khanh Nguyen từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ