quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:43;11/10; ve tang 18/03 cho khách hàng TatNhuan Thiem