quynh.anh đã chuyển khách hàng TatNhuan Thiem từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán