quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:36;21/11 cho khách hàng Phạm Ngọc Hải