quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:28;31/10 cho khách hàng Lê Thị Hồng Thắm