quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Thanh sơn từ admin đặt