quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:54;30/10 cho khách hàng Nguyễn Thị Thu Trang