quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:14;29/12 cho khách hàng Khanh Nguyễn