quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:56;21/07 cho khách hàng Lam Nhi Ha