quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:15;25/0 cho khách hàng C Nga