quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 13:15;25/0 thành 13:15;25/05 cho khách hàng C Nga