quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:29;18/11 cho khách hàng Quỳnh