quynh.anh đã chuyển khách hàng Lương Tuyết Nga từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu