quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:29; 27/08 cho khách hàng Tram