quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:02/21/07 cho khách hàng Hồng