quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 12:02/21/07 thành 12:02;21/07 cho khách hàng Hồng