quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12/29;31/10 cho khách hàng Dương thị mỹ vân