quynh.anh đã chuyển khách hàng Dương thị mỹ vân từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ