quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:37;22/07 cho khách hàng Hong Nguyen