quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:54;17/11 cho khách hàng Trần Ngọc Nguyên