quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:53;05/10 cho khách hàng Nguyễn Hải Sơn