quynh.anh đã chuyển khách hàng thien kim từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán