quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:46;21/09 cho khách hàng Thuy Ho