quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:18;23/10 cho khách hàng Nguyễn Thị Minh Hằng