quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:47;01/01 cho khách hàng Đào Xuân Quang