quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:22;8/11 cho khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Giàu