quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:18;10/11 cho khách hàng Đào Quang Triệu