quynh.anh đã xác nhận khách hàng Đào Quang Triệu từ admin đặt