quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:12;07/11 cho khách hàng Đặng minh Ngọc