quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 19:19 08/10 khách standard R6 up ghế Vip (bù 550) thành lần 1: 13:57 1/10; lần 2: 19:19 08/10 khách standard R6 up ghế Vip (bù 550) cho khách hàng Admin Duy