quynh.anh đã chuyển khách hàng Nguyễn Lê Bào từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán