quynh.anh đã chuyển khách hàng TRUNG KIÊN từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ