quynh.anh đã chuyển khách hàng Chị Ngân từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ