quynh.anh đã chuyển khách hàng Quoc Bao Test từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ