quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:16;13/11 cho khách hàng Dương thị mỹ vân