quynh.anh đã chuyển khách hàng Phan Gia Hưng từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ