quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 22:35;30/10 cho khách hàng Phan Gia Hưng