quynh.anh đã chuyển khách hàng Pham Quang Thao từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu