quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành bao luu 11/9 750k cho khách hàng Pham Quang Thao