quynh.anh đã chuyển khách hàng Minh Huỳnh từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán