quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:27;11/11 cho khách hàng Minh Huỳnh