quynh.anh đã chuyển khách hàng kim hien09 từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ