quynh.anh đã chuyển khách hàng Giang Nguyễn từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ