quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:45;17/11 cho khách hàng Phạm Văn Hải