quynh.anh đã chuyển khách hàng Đặng hoàng anh từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu